Regulamin

§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.makesittrue.com prowadzonego przez Fundacje Admoveri, z siedzibą w Krakowie, ul. Bajeczna, 31-566 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000673494, NIP: 6751590011, REGON:367050628,kapitał zakładowy 5 000, 00 PLN opłacony w całości, e-mail: [email protected]


2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie

a) Usługodawca – Fundacja Admoveri, z siedzibą w Krakowie, ul. Bajeczna, 31-566 Kraków, KRS: 0000673494, NIP: 6751590011, REGON:367050628 jako właściciel marki www.makesittrue.com;
b) Serwis – społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.makesittrue.com służący wspieraniu zbiórek charytatywnych promowanych i wspieranych przez celebrytów, stanowiący własność Usługodawcy;
c) Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;
d) Anioł – osoba fizyczna, celebryta, osoba medialna, której celem jest założenie konta na portalu www.makesittrue.com by nieść pomoc osobom Potrzebującym.
e) Wspierający – Użytkownicy wspierający w sposób dobrowolny przedsięwzięcia Projektodawcy i Anioła w zamian za pozyskanie Nagród;
f) Potrzebujący (Projektodawca) – osoba fizyczna lub prawna (organizacja pozarządowa, która reprezentuje interes osoby Potrzebującej i działa na jej rzecz), na którą zbierane są środki podczas realizowanych na www.makesittrue.com projektów. 
g) Projekt – pomysły oraz propozycje przedsięwzięć charytatywnych zmierzających do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Anioła, celem pozyskania środków finansowych na ich realizację;
h) Nagrody – świadczenia wzajemne (m.in. produkty, usługi, prawa) oferowane przez Projektodawcę Wspierającym w związku z udzieleniem wsparcia finansowego przez Wspierających;
i) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem;
j) Konto – indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;
k) Dane – dane Użytkownika, Anioła i Potrzebującego (Projektodawcy) w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Umowy lub w celach marketingowych; 
a w przypadku Użytkownika będącego jednocześnie Wspierającym, Aniołem, Potrzebującym (Projektodawcy) – dane, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy nim a Usługodawcą;
l) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika, Anioła oraz Potrzebującego (Projektodawca) - danych w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu;
m) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika, Anioła i Potrzebującego (Projektodawcy);
n) Płatność – dokonanie wsparcia finansowego przez Wspierającego w zamian za otrzymanie certyfikatu elektronicznego bądź Nagrody;
o) Usługa – rejestracja Konta oraz skuteczne umożliwienie przez Usługodawcę Użytkownikowi  dokonania wsparcia finansowego wskazanego przez Użytkownika Projektu oraz wyboru 
w zamian Nagrody.
p) Konto Escrow – konto bankowe elektronicznego rachunku zastrzeżonego,  
q) Certyfikat elektroniczny – elektroniczny dokument, certyfikujący wsparcie określonego Projektu przez Wspierającego.

§ 2
Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dla korzystania z Serwisu Użytkownik, Anioł jak i Potrzebujący powinien posiadać urządzenie
z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową oraz aktywny adres e-mail.

§ 3
Rejestracja

1. Aby założyć Konto - Projektodawca klika aktywny przycisk „Zarejestruj” znajdujący się w menu górnym Serwisu, a następnie:

a) wypełnia Formularz rejestracyjny (podając swój e-mail) odpowiednio dla Anioła bądź Wspierającego,
b) rejestruje się za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”,

2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik i Anioł zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.
3. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość aktywacyjną.
4. Z chwilą zakończenia Rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem , a Usługodawcą Umowa o świadczenie usług.
5. Po zalogowaniu do Konta można – w odrębnym formularzu Rejestracji – wypełnić  Dane i informacje wymagane przez Usługodawcę. Usługodawca informuje, iż brak wskazania tych Danych, uniemożliwia zawarcie umowy.
6. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
7. Dane mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą. Dotyczy to także publikacji Danych na stronach Serwisu dotyczących Projektów.
8. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy wskazanej w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem ust .9, Użytkownik może od niej odstąpić bez wskazywania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (na adres e-mail: [email protected]) lub pisemnej (na adres siedziby Usługodawcy). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku formy pisemnej - dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia, wystarczy wysłanie przez Projektodawcy pisma przed upływem tego terminu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Usługodawca prześle Projektodawcy na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem, a także gdy Usługodawca przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, wykonał w pełni Usługę umożliwiając Użytkownikowi w tym okresie wsparcie finansowe Projektu za jego wyraźną zgodą. Wspierającemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanego wsparcia Projektu, jeżeli przedmiotem Nagrody jest usługa zrealizowana na rzecz Wspierającego przed upływem 14 dni od dokonania wsparcia, a także w sytuacji, gdy przedmiotem Nagrody jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według zlecenia Wspierającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulka z autografem wybranym przez Wspierającego).
10. Użytkownik, poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację Konta, a także każdorazowe dokonanie wsparcia Projektu, wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia, wskazanego w ust. 8 powyżej. Po wykonaniu Usługi ww. terminie, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

 

§ 4
Projekty

1. Celem działalności Serwisu jest umożliwienie Aniołom prowadzenia kampanii na finansowanie celów charytatywnych osób Potrzebujących (Projektodawców).
2. Aby móc zgłaszać Projekty,Projektodawca musi przesłać przesłać zgłoszenie za pomocą formularza „Zorganizuj akcję”.
3. Aby móc realizować lub promować Projekty, Anioł zobowiązany jest zarejestrować Konto w Serwisie, a następnie uzupełnić m.in. poniższe dane i zgłosić Konto do akceptacji:

a) Imię i nazwisko Anioła,
b) zdjęcie do avatar,
c) inne zdjęcie,
d) biografia,
e) dane kontaktowe,
f) nagrody oraz ich wartość (fakultatywnie),

4. Po weryfikacji zbiórki przez Usługodawcę, Anioł może zgłaszać Projekty do realizacji.
5. Projektodawca zobowiązany jest podać:

a) tytuł,
b) opis projektu,
c) cel projektu,
d) określić kwotę, jaką chciałby zebrać która nie może być mniejsza niż jedna jednostka monetarna właściwa dla Projektodawcy,
e) czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu,

6. Anioł może załączyć do zgłoszenia Projektu fotografie, materiały graficzne oraz filmy ilustrujące zgłaszany przez niego Projekt nienaruszające norm moralnych i prawnych ogólno przyjętych.
7. Anioł zobowiązany jest wskazać i zapewnić Nagrody będące świadczeniem wzajemnym, jakie otrzymują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Projektu.
8. Anioł zobowiązany jest także podać przybliżony termin dostarczenia Nagrody lub dokładne miejsce i datę jej odbioru, wynoszące nie więcej, niż 3 (trzy) miesiące kalendarzowe. Termin dostawy Nagrody liczony jest od dnia następującego po upływie czasu wskazanego przez Anioła na zbieranie środków wspierających realizację Projektu. Za dostarczenie Wspierającym Nagród oraz terminowość dostarczenia Nagród odpowiada Anioł.
9. Na Aniele, w związku z nabyciem Nagród przez Wspierających będących konsumentami, ciążą obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów.
10. Usługodawca uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Użytkownika zgłaszającego Projekt informacji lub dokumentów, dotyczących realizacji Projektu, innych niż wskazane w ust 5-9 powyżej tj. wgląd do dowodu osobistego. Po uzupełnieniu wszystkich informacji oraz dokumentów dotyczących Projektu, podlega on akceptacji przez Usługodawcę.
11. Usługodawca może odmówić akceptacji Projektu, jeżeli:

a) zawiera treści erotyczne,
b) zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub dla realizacji, których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,realizacja Projektu wiąże się z produkcją lub jako Nagrody Projektodawca oferuje: alkohol, produkty motoryzacyjne, produkty dla dzieci, kosmetyki, kupony, rabaty, karty upominkowe, narkotyki, środki odurzające, tytoń, środki medyczne, leki, napoje energetyczne, broń palną, noże, suplementy diety, zwierzęta, gadżety oraz materiały o treści erotycznej oraz inne, jeżeli Usługodawca uzna, że ich realizacja lub obrót może stanowić zagrożenie dla życia, lub zdrowia, być sprzeczne z przepisami prawa, lub dobrymi obyczajami,
c) z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Projektu nie odpowiada idei działalności Serwisu, lub nie jest zdatny do publikacji w Serwisie.

12. Usługodawca nie odpowiada za treści publikowane przez Anioła, a także za Nagrody oraz skutki ich wręczenia Wspierającym, odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Aniele.
13. Usługodawca udziela akceptacji lub odmowy akceptacji Projektu i informuje o tym fakcie Anioła drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia kompletnego Projektu do realizacji.
14. Aniołowi przysługuje prawo odwołania się od negatywnej decyzji w przedmiocie odmowy akceptacji Projektu, w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
15. Z chwilą dokonania akceptacji (jeżeli Użytkownik nie wyznaczył późniejszego terminu, w jakim ma rozpocząć się pozyskiwanie środków) rozpoczyna się kampania na sfinansowanie Projektu.
16. Kampania trwa przez okres wskazany przez Aniołą podczas zgłaszania Projektu.
17. W wypadku siły wyższej wskazanej przez Anioła oraz Usługodawcę projekt może zostać stosownie wydłużony.
18. Projekt jest uważany za zrealizowany niezależnie od ilości zebranych środków.
19. Anioł zobowiązuje się – na swój koszt i ryzyko – do realizacji świadczeń wzajemnych (Nagród) na rzecz Wspierających, którzy dokonali wsparcia zgłoszonego przez niego Projektu zakończonego sukcesem, i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
20. Anioł jest zobowiązany do dopełnienia niezbędnych formalności celnych i podatkowych na nim ciążących w związku z realizacją Projektu oraz zobowiązań wobec Wspierających.

 

§ 5
Weryfikacja Zbiórek

1. Potrzebujący (Projektodawca) chcący złożyć wniosek (Zarejestrować swój Cel) powinien uzupełnić formularz dostępny na stronie www.makesittrue.com.
2. Po weryfikacji formularza oraz celu zbiórki Usługodawca zatwierdza bądź nie złożony wniosek.
3. Po akceptacji wniosku Usługodawca przesyła maila z prośbą o przesłanie dokumentacji potwierdzającej zasadność wnioskowanego celu.
4. Usługodawca weryfikuję dokumentację i następnie opiniuje projekt wybranemu Aniołowi.
5. Anioł może, ale nie musi zostać Patronem wnioskowanej zbiórki.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przekierowania wnioskowanej zbiórki do innego Anioła zarejestrowanego na portalu
www.makesittrue.com.

 

§ 6
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych społecznego serwisu internetowego www.makesittrue.com jest Fundacja Admoveri z siedzibą w Krakowie.
2. Usługodawca udostępnia Projektodawcy, dane Wspierających umożliwijace wysyłkę nagrody (informacje o wybranej nagrodzie, rozmiarze, ilości wybranych nagród, danych do wysyłki, informacji o odbiorze osobistym itp.).
3. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
4. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów Usługodawcy (Administratora) związanych z procesami prawidłowego funkcjonowania portalu (zakładanie konta Wspierającego i Projektodawcy opisanych w Regulaminie w §4 i § 6 oraz wysyłki nagród). Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
6. Usługodawca nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
7. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
8. Bazy danych Usługodawca zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
9. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
10. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług newslettera.
11. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku Usługodawca będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie, w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy na stronie www.makesittrue.com w takim przypadku dane użytkownika zostaną skasowane.
12. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail: 
[email protected]

§ 7
Wspieranie Projektów (osoby/podmioty Wspierane) i Projektodawców

1. Aby wesprzeć kampanię, Wspierający wybiera interesujący go Projekt, przechodzi do sekcji „Wesprzyj tę akcję” i następnie odznacza aktywny przycisk "Wspieram". 
2. Wspierający ma dwie możliwości wsparcia projektu poprzez „Dowolną wpłatę” niewymagającą rejestracji oraz wsparcie akcji poprzez zarejestrowanie się na portalu www.makesittrue.com wówczas Wspierający może wybrać nagrodę umiejscowioną pod wybranym Projektem.
3. Wspierający określa ilość wybranych Nagród w stosunku do kwoty, jaką chce wesprzeć kampanię oraz klika aktywny przycisk „Wpłacam”. Wspierający zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych.
4. Wspierającemu po wyborze opcji „wysyłki” w panelu nagroda zostaje naliczona kwota wyznaczona kwota usługi.
5. Wspierający w panelu nagroda jest ponownie poproszony o weryfikację wszystkich wymaganych danych kontaktowych tj. telefon, adres, adres do korespondencji itp.
6. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć Projekt to jedna jednostka monetarna właściwa dla Anioła, jednak nie mniej niż minimalna kwota (minimalna wartość Nagrody) określona przez Anioła. W przypadku, gdy wpłata dokonywana jest w innej walucie niż realizowany jest Projekt, zostanie ona automatycznie przewalutowana na walutę Projektu, zgodnie z warunkami operatora płatności.
7. Z tytułu dokonanej wpłaty, Wspierającemu – w zależności od wysokości wpłaty – może przysługiwać Nagroda określona w opisie Projektu. Nagrodą Gwarantowaną jest dyplom (certyfikat) Makes It True.
8. Wspierający jest zobowiązany do aranżacji niezbędnych formalności celnych, podatkowych i płatności z tym związanych w kraju odbiorcy Nagrody. Informacje o dokonanych wpłatach i wspartych Projektach przez Wspierającego, zamieszczane są na Koncie każdego Wspierającego. Niezależnie od powyższego, bezpośrednio po dokonaniu wsparcia danego Projektu, Wspierający otrzymuje drogą elektroniczną (na wskazany przez niego adres e-mail) automatyczne potwierdzenie dokonanego wsparcia.
9. Z chwilą wsparcia Projektu, zostaje zawarta umowa pomiędzy Wspierającym a Projektodawcą. Z tą samą chwilą, Wspierający wyraża zgodę na przekazanie Projektodawcy jego Danych (imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu, e-mail) celem wykonania przez Projektodawcę umowy zawartej ze Wspierającym, w tym dostarczenie Nagrody.
10. Z chwilą wsparcia Projektu, zostaje zawarta umowa pomiędzy Usługodawcą, a osobą/podmiotem Wspieranym. Z tą samą chwilą, osoba/podmiot Wspierany wyraża zgodę na przekazanie Usługodawcy i Projektodawcy jego Danych (imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu, e-mail) celem wykonania przez Anioła umowy zawartej ze Usługodawcą, w tym dostarczenie zebranych środków osobie/podmiotowi Wspieranemu.
11. W przypadku wyboru przez Wspierającego Nagrody w postaci usługi, której wykonanie przez Anioła nie jest możliwe bez współdziałania Wspierającego, Wspierający – z wykorzystaniem swego Konta lub odpowiadając bezpośrednio na zapytanie mailowe Anioła – zobowiązany jest udzielić informacji niezbędnych dla wykonania Nagrody, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zakończenia kampanii Projektu (termin ten każdorazowo wskazany jest w prezentacji Projektu w Serwisie). Bezskuteczny upływ tego terminu skutkuje, iż Anioł uprawniony jest do wyboru sposobu wykonania Nagrody (w przypadku, gdy stanowi ona usługę), z uwzględnieniem wartości wpłaty dokonanej przez Wspierającego.
12. W razie braku odbioru nagrody przez Wspierającego z jego winy. Koszty ponownej wysyłki ponosi Wspierający. Anioł zobowiązany jest natomiast do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia szczegółów ponownej wysyłki.
13. Za wysyłkę Nagrody znacznie odbiegającej od jej opisu odpowiada Anioł.
14. Użytkownik wspierając Projekt, jednocześnie wskazuje, czy lista Wspierających publikowana przez Usługodawcę na stronie Serwisu dla danego Projektu, zawierać ma Dane tego Wspierającego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zdjęcie profilowe), czy też Wspierający chce pozostać wskazany na liście anonimowo.
15. W przypadku niemożności realizacji Nagród określonych w Projekcie, w szczególności wskutek ogłoszenia upadłości (lub postępowania o podobnym rodzaju), rozpoczęcia likwidacji Anioła zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszystkie zebrane kwoty Wspierającym, na swój koszt i ryzyko.
16. Anioł zobowiązany jest bezzwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na kampanię Projektu lub wykonanie przez niego umów zawartych ze Wspierającymi. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Projektu z Serwisu.

 

§ 8
Podwykonawcy www.makesittrue.com (Prowizję)

1. Operatorem płatności wybranym przez Usługodawcę jest BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185.
2. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. Portal www.makesittrue.com dzięki współpracy z Blue Media S.A. zapewnia formy płatności

a) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
b) Płatności online,
c) BLIK

4. Prowizja pobierana przez Blue Media S.A. przy realizowanej płatności jest stała i wynosi 1,5 % od wartości przelewanej kwoty.
5. Zbierane w Projekcie kwoty zostają pomniejszone o opłaty na rzecz danego operatora płatności oraz prowizję należną Usługodawcy w wysokości od 2 do 8% z VAT, chyba że umowa zawarta między Potrzebującym i Usługodawcą stanowi inaczej. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Wspierających na podstawie Umowy, są nieodpłatne.
6. Operatorem konta bankowego wybranym przez Usługodawcę jest Mbank eScrow.
7. Prowizja pobierana przez Mabnk przy realizowanych wpłatach jest stała i wynosi 0,3 % od wartości przelewanej kwoty.
8. Wpłaty dokonywane przez Wspierających wpływają bezpośrednio na konto osoby Wspieranej przez Projektodawcę, po potrąceniu kwot, o których mowa w ust.4 i 5,7 i 17.
9. Operatorem płatności SMS Premium został Właściciel serwisu
http://homepay.pl firma Homepay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, NIP: 8371812995, REGON: 145935280, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000406590, reprezentowana przez Pawła Wachnika - Prezesa Zarządu.
10. Regulamin serwisu jest dostępny pod adresem:
http://homepay.pl/regulamin/regulamin_serwisu/
11. Regulamin mikropłatności jest dostępny pod adresem
http://homepay.pl/regulamin/regulamin_uslug_premium/
12. Reklamację płatnościu
http://homepay.pl powinny zostać zgłoszone poprzez formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie serwisu: https://homepay.pl/reklamacje
13. Numer infolinii dotyczący
płatności http://homepay.pl jest numer: +48 (22) 266 85 25.
14. Adres email do serwisu to:
[email protected]
15. Właściciel przyjmujący płatności z tytułu usług Premium na rzecz osób potrzebujących to: Fundacja Admoveri, z siedzibą przy ul. Bajeczna 16/23, 31-566 Kraków, NIP 6751590011.
16. Kwoty pobierane z tytułu sms są zawsze kwotami brutto (zawierają podatek VAT).
17. Prowizja pobierana przez operatora usług SMS Premium (mikropłatności)
http://homepay.pl wynosi 52 % od wartości sms NETTO.

 

§ 9
Korzystanie z Serwisu

1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Użytkownik, włączając w to Anioła, oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, filmowe, wpisy w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe/licencje, oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.
8. Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów, wpisów lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Projektodawca zwłaszcza upoważnia Usługodawcę do nieodpłatnego wykorzystywania jego logo, znaku towarowego lub handlowego w Serwisie oraz w działaniach marketingowym Usługodawcy.
9. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie plików, filmów, wypowiedzi lub innych materiałów oraz Danych poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, pliki, filmy lub inne materiały mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą.

§ 10
Blokada Konta

1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia działań w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika albo zablokowania Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – usunięcia Konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. W takim przypadku umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu z dniem usunięcia Konta.

 

§ 11
Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
6. Postanowienie § 9 ust. 5 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dokonywanych transakcji płatniczych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego operatora płatności.
9. Usługodawca nie nadzoruje wykonania i terminowości realizacji Projektów zamieszczonych w Serwisie oraz dostarczenia Nagród i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności (z wyjątkiem dostarczenia dyplomów wsparcia Makes It True) Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Wspierającymi, a Aniołem przy wykorzystaniu Serwisu i wobec tego nie gwarantuje możliwości ich zawarcia oraz wykonania. Wspierający uprawnieni są do dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem ww. umowy, wyłącznie wobec Anioła.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.
11. W przypadku zawieszenia kampanii Projektu, okres trwania kampanii może zostać przedłużony o czas, na jaki Projekt został zawieszony.
12. Usługodawca oświadcza, iż jest podmiotem udostępniającym Aniołom Serwis w celu prowadzenia przez nich kampanii na sfinansowanie Projektów charytatywnych i tym samym nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Aniołem, a Wspierającymi.
13. Usługodawca nie odpowiada za rozliczenia i obowiązki podatkowe oraz celne Aniołów i Wspierających.

§ 12
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz odwołania, o których mowa w § 4 ust. 13 niniejszego Regulaminu, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: [email protected]
2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

a) zawierają przyczynę złożenia reklamacji,
b) zawierają aktualne dane Użytkownika.

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje lub odwołania w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację lub odwołanie wysyłana jest przez Usługodawcę wyłącznie na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego przy rejestracji Konta. Przed udzieleniem odpowiedzi, Usługodawca uprawniony jest do żądania od Użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, umożliwiających rzetelne rozpoznanie reklamacji lub odwołania. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji lub odwołania może ulec wydłużeniu, o czym Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika, wskazując mu nowy termin udzielenia odpowiedzi.
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Wspierającego kartą płatniczą Blue Media S.A. dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wspierającego.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.makesittrue.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie (na trwałym nośniku) za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji, z tym, iż Projekty zaakceptowane przez Usługodawcę są prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi na dzień ich zgłoszenia do akceptacji.
3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie poinformowany o zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy, zgodnie z ust.5 poniżej.
4. Zmiana Regulaminu nie wpływa w żaden sposób na wykonanie - zawartej przed dniem jej wprowadzenia - umowy pomiędzy Wspierającym a Projektodawcą dotyczącej wsparcia danego Projektu.
5. Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest – w każdym czasie – do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni, licząc od otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę, z tym, że w sytuacji, gdy Użytkownik dokonał wsparcia finansowego Projektu, przy czym czas realizacji Nagrody z tytułu tego wsparcia, jeszcze nie upłynął, usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie nastąpi po realizacji na jego rzecz Nagrody przez Anioła. Powyższe uzasadnione jest koniecznością zapewnienia należytego wykonania umowy zawartej pomiędzy Wspierającym a Aniołem, za pośrednictwem Serwisu.
6. Z ważnych przyczyn Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem, z zachowaniem 14 -dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Umowy powinno zostać przesłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji Konta. Usługodawca uprawniony jest do odmowy ponownej rejestracji Użytkownika, z którym wypowiedział uprzednio zawartą Umowę.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
8. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według właściwych przepisów postępowania cywilnego, z tym, iż w sporach z przedsiębiorcami właściwy będzie sąd powszechny w Krakowie (Polska).

§14
Polityka Plików Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator portalu Fundacja Admoveri jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Portalu Fundacja Admoveri informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie 
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.